EXTRA Farsi
13

EX22 چشم

20-28V AC/DC
برد مفید : 10 متر
حداکثر برد : 25 متر
 برد چرخشی °180 13

ارتباط با ما

ایمیل : info@extra-se.com
+98 31 32501383 : تلفن
+98 31 32501613 : فکس

آدرس

ایران ، اصفهان ، خیابان سروش
حدفاصل کوچه 37 و 39